MI Trade, s.r.o.                    IČO: 35 775 980                   bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Bagarova 10                       DIČ: 2020212788                 číslo účtu: 2922856269/1100
841 01 Bratislava               IČ DPH: SK2020212788
 
tel: +421 911 713 692          Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.       
e-mail: info@mitrade.sk         Oddiel: Sro, Vložka č. 20522/B